Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
  

Център за професионално обучение

към БЦ „Информа Интелект“, организира семинар

 

 


ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА:

 1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. лицата , които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

              

                                                 Място на провеждане: София, жк.“Студентски град“ ул. „Проф. Георги Брадистилов“ 6

                                       Лектор: Милена Александрова - юрист медиатор              26.04.2017г.

ПРОГРАМА

 1. СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД за периода до 2020 година; кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“ 2016—2017 г.

 2. Промени в основните нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Нови нормативни актове.

 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и връзките между тях и с външни органи и лица - работодател; представител на работещите по безопасност и здраве при работа; длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностно лице по безопасност и здраве в предприятието (длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд); лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; членовете на комитета/групата по условия на труд; служба по трудова медицина; работещи (работниците и служителите).

 4. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.

 5. Фирмена организация и политика на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.

 6. България и международните трудови отношения.

 7. Отговорност при нарушаване изискванията или неизпълнение на задълженията за здравословни и безопасни условия на труд.

 8. Инструктаж и обучение на работещите в областта на безопасността и здравето при работа –изисквания за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 9. Минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

 10. Поддръжка на оборудването, машините и работната среда.

 11. Закон за инспектиране на труда.

 12. Закон за защита от дискриминация – задължения на работодателя и работещите.

 13. Стрес - здраве и безопасност на работното място. Тормоз на работното място - същност, последици и защита.

 14. Как да избегнем конфликтите с контролните органи. Мотивация.

 15. Минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства.

 16. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. Ръчна работа с тежести – изисквания.

 17. Оценка на риска.

 18. МЕДИАЦИЯ - алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове.

           На участниците в обучението се издава Удостоверение

   

Програма:                                                                                                                                   ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:00 Лекции                                                                                      80 лв., без ДДС 

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 12:30 Лекции

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Лекции

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Таксата за участие се превежда на БЦ “Информа Интелект” ООД: BIC: BPBIBGSF, банкова сметка

IBAN: BG 27 BPBI 7940 1003 1154 01, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница,

Булстат:BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.


ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, кафе/чай в почивката и обяд.


ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                                        E-mails: info@informaintellect.com

БЦ „Информа Интелект” ООД, Тел.: 02/862 91 76;                                                                ddochev@hotmail.com

                                                         02/868 10 22                                                        Web: www.informaintellect.com

Обучението ще се проведе при минимум 10 участника!