Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
 

Център за професионално обучение

 към БЦ „Информа Интелект“ ООД организира семинар


 

                            

Програма

За обучението на членове на КУТ/ГУТ по безопасност и здраве при работа

                  Място на провеждане: София, жк.“Студентски град“ ул. „Проф. Георги Брадистилов“ 6

         Лектор: инж.юрист Димитър К. Димитров               28.04.2017г.

 

            Практически указания за приложение на текстовете на Наредба № РД-07-2/2009 г. за

условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и

служителите по БЗР; Организация на дейността на КУТ/ГУТ – права, задължения и отговорности.

Изменение и допълнение на нормативните актове по БЗР – Кодекс на труда, ЗЗБУТ, наредби,

правилници и др.


  

ПРОГРАМА

   1. Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014 - 2020 г.

   2. Национална политика по безопасност и здраве при работа - приоритетни области, цели и резултати.

    3. Световна и Европейска практика по управление дейността по БЗР.

    4. Изграждане на ефективна система за управление на БЗР в предприятията:

         как се изгражда и управлява система за безопасност на труда;

         - каква документация се разработва, води и отчита пред контролните органи;

         - организация на дейността на длъжностните лица по БЗР – практически съвети;

         - организация на работа на КУТ/ГУТ, отчитане и регламентиране на дейността;

         - права, задължения и отговорности на участващите в учебния процес.

   5. Практически указания за приложение на текстовете на Наредба № РД-07-2/2009 г за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на  работниците  и служителите по БЗР.

   6. Организация на дейността на КУТ/ГУТ при извършване на контролната и организационната дейност по БЗР в предприятията. Права, задължения и отговорности на КУТ и ГУТ.

  7. Изменение и допълнение на нормативните актове по безопасност и здраве при работа -          Кодекс на труда , ЗЗБУТ, наредби, правилници и др.

  8. Програми за разработване на оценка на риска- OIRA.

  9. Икономически аспекти на безопасността на труда.

10. Специална закрила на някой категории работници.

11. Промоция на здравето – важно направление при решаване на проблемите по БЗР на работното място.

12. Психология на трудовия травматизъм.

13. Практическо приложение на Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите-правила, норми, документи.

14. Трудов травматизъм, професионална заболеваемост - деклариране, регистриране и отчитане. Разработване на ефективни програми за намаляване на трудовия травматизъм.

15. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес. Наказателна и административно-наказателна отговорност за нарушения по БЗР.

16. Управление и практически програми за намаляване на риска от стрес на работните места.

17. Специална закрила на някои категории работници – нормативна уредба.

 На участниците в обучението се издава Удостоверение.

 

ПРОГРАМА:                                                                                            ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:00 Лекции                                                              80 лв., без ДДС

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 12:30 Лекции

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Лекции

 

  

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Таксата за участие се превежда на БЦ “Информа Интелект” ООД: BICBPBIBGSFбанкова сметка

IBANBG27 BPBI 7940 1003 1154 01, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница,

Булстат:BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

 

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, кафе/чай в почивката и обяд.

 

 ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                      

БЦ „Информа Интелект“ ООД,                             E-mails: info@informaintellect.com 

Тел: 02 862 91 76, 02 868 10 22                                        ddochev@hotmail.com

                                                                                                Web: www.informaintellect.com          

   

Обучението ще се проведе при минимум 10 участника!