Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hostel Informa
Хостел Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама

                  

Център за професионално обучение

към БЦ „Информа Интелект“ ООД организира семинар

 


 

КООРДИНАТОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО


СЪГЛ. НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ        НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното           развитие и благоустройството В сила от 06.11.2004 г. Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.,попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.


Място на провеждане: София, ул.“Проф.Г.Брадистилов“ № 6   

Лектор: инж. Митко Дечев                                    25.04.2017г.

 

 

ПРОГРАМА

 
 1. Травматизъм в стройтелството.

 2. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в строителството.

 3. Запознаване с основните изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 4. Принципи на които се основава Наредба №2 от 2004 г. за минималните изизквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 5. План по безопасност и здраве при работа.

 6. Оценка на риска.

 7. Задължения на проектанта.

 8. Задължения на координатора в етапа на инвестиционното проектиране.

 9. Участници в строителството.

 10. Задължения на възложителя.

 11. Информационна табела.

 12. Задължения на строителя.

 13. Задължения на техническия ръководител.

 14. Задължения на координатора по безопасност и здраве в строителството.

 15. Срещи по безопасност Използване и актуализиране на плана по безопасност и здраве.

 16. Запознаване с основните изисквания на Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн. - ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.; )

 17. Изисквания за безопасна работа.

 18. Практически занятия.

 19. Правила за използване на лични и колективни предпазни средства.

 20. Популяризиране на добрите примери от страните на Европейския съюз.

 21. Долекарска помощ.

 

На участниците в обучението се издава Удостоверение

 

 

ПРОГРАМА:                                                       ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:00 Лекции                                          80 лв., без ДДС

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 12:30 Лекции

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Лекции

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Таксата за участие се превежда на БЦ “Информа Интелект” ООД: BIC: BPBIBGSF, банкова сметка

IBAN: BG 27 BPBI 7940 1003 1154 01, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница,

Булстат:BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

 

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, кафе/чай в почивката и обяд.

 

 ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                      E-mails: info@informaintellect.com 

 БЦ „Информа Интелект” ООД, Тел.: 02/862 91 76;                                               ddochev@hotmail.com

                                                                 02/868 10 22                               Web: www.informaintellect.com          

   

Обучението ще се проведе при минимум 10 участника!