Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hotel-club Informa
Хотел-клуб Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
                  Център за професионално обучение

     

към БЦ „Информа Интелект“ организира семинар

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ЗАЩИТА НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

при работа по електрообзавеждането, съгласно изискванията Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V


 

Място на провеждане: София, ул.”Проф. Г.Брадистилов” № 6

Лектор: инж. Димитър Христанов                              27.04.2017 г.

П Р О Г Р А М А

І. Основни нормативни изисквания за устройство, техническа експлоатация и безопасност и здраве при работа, отнасящи се за електрическите уредби и електропроводните линии.

ІІ. Организация за безопасност при работа по електрообзавеждането.

ІІІ. Основни изисквания за безопасност.

1. Основни понятия.

2. Изисквания към електротехническия персонал.

3. Обучение и проверка на знанията.

4. Инструктажи за безопасност при работа.

5. Работа на персонал от външни фирми.

ІV. Трудов травматизъм.

1. Електротравматизъм.

2. Електробезопасност. Термини, определения и основни положения по безопасност на труда.

3. Мероприятия за защита от директен допир.

V. Първа долекарска помощ.

VІ. Оперативно обслужване на електрообзавеждането.

VІІ. Общи изисквания за безопасност и здраве при работа.

VІІІ. Задължения на работодателя и работниците за осигуряване на безопасност при работа.

ІХ. Лица, отговорни за безопасността.

Х. Работа с наряд, нареждане и по реда на текущата експлоатация.

ХІ. Технически мерки за безопасност.

1. Ред за подготовка на работното място.

2. Изключване на напрежението.

3. Поставяне на знаци, табели, ограждения.

4. Проверка за отсъствие на напрежение.

5. Заземяване.

ХІІ. Лични предпазни средства и средства за колективна защита.

1. Общи положения.

2. Правила за използване и съхранение.

3. Контрол и периодично изпитване.

ХIІІ. Разпределителни уредби и табла.

ХІV. Работа по отделни видове съоръжения.

ХV. Ръчни и преносими електрически инструменти.

ХVI. Специфични изисквания за безопасност при работа в специална среда.

ХVІI. ИЗПИТ

На участниците в обучението се издава Удостоверение.

 

 

ПРОГРАМА:                                                             ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:00 Лекции                                                80 лв., без ДДС

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 12:30 Лекции

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Лекции

 

  

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Таксата за участие се превежда на БЦ “Информа Интелект” ООД: BICBPBIBGSFбанкова сметка

IBANBG27 BPBI 7940 1003 1154 01, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница,

Булстат:BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

 

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, кафе/чай в почивката и обяд.

 

 ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                      

БЦ „Информа Интелект“ ООД,                                                                   E-mails: info@informaintellect.com 

Тел: 02 862 91 76, 02 868 10 22                                                                                   ddochev@hotmail.com

                                                                                                                                                   Web: www.informaintellect.com          

   

Обучението ще се проведе при минимум 10 участника!