Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hotel-club Informa
Хотел-клуб Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама

                Център за професионално обучение    

към БЦ „Информа Интелект“ организира семинар


                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Безопасна работа със съоръжения с повишена опасност

 


За провеждане на годишно обучение на работници и служители , работата на които е свързана с използване,

обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа и

работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот. съгласно чл.6 т.5, 6

от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на МТСП включващи безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения

с повишена опасност-асансьори, повдигателни съоръжения, газови съоръжения, съоръжения под налягане,

ацетиленови уредби , газопроводи и уреди за природен газ


  Място на провеждане: София, ул.“Проф. Г. Брадистилов“№ 6

Лектор: инж. юрист Димитър Димитров                    24.04.2017 г.

П Р О Г Р А М А

 

А. ПРАКТИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ,ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА:

 1.НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

                 -ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОРИТЕ  

                 -ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

                 -ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ

2.НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

                 -СТРОИТЕЛНИ ПОДЕМНИЦИ ЗА ХОРА И ТОВАРИ

                 -БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОВДИГАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

                 -ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ

3.НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ  И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ  ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

                 -БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

                 -ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

4.НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

              - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ- ПАРНИ КОТЛИ

                С РАБОТНО НАЛЯГАНЕ ДО 0,05 МРа И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ С РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ДО 110°С

              -ТРЪБОПРОВОДИ НА ВОДНА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА

               -ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ

               -ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

               -ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ПРИ РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ

                 ПОД НАЛЯГАНЕ

               -ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ

               -ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, РЕГИСТРИРАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ

5.НАРЕДБА ЗАУСТРОЙСТВОТО ,ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ

              - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

              -ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

 6.НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ

ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

             -ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА

            -ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ    

            -ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

            -ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА СГРАДНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

            -ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ДРУГИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

            -ИЗПИТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

            -ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И

             НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

Б. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБА № РД 07-2 ОТ 16.12 2009 НА МТСП ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВЯВАНЕ НА ЗБУТ.

В. ФИРМЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СПОРЕД

МЕЖДУНАРОДНОТО И БЪЛГАРСКО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ДИСЦИПЛИНАРНА И

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Д. ПРАВИЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

  

 На участниците в обучението се издава Удостоверение.

 

ПРОГРАМА:                                                                                ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:00 Лекции                                                    80 лв., без ДДС

11:00 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 12:30 Лекции

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Лекции

 

  

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Таксата за участие се превежда на БЦ “Информа Интелект” ООД: BICBPBIBGSFбанкова сметка

IBANBG27 BPBI 7940 1003 1154 01, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница,

Булстат:BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

 

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, кафе/чай в почивката и обяд.

 

 ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                      

БЦ „Информа Интелект“ ООД,                                                                         E-mails: info@informaintellect.com 

Тел: 02 862 91 76, 02 868 10 22                                                                                         ddochev@hotmail.com

                                                                                                                                                           Web: www.informaintellect.com          

   

Обучението ще се проведе при минимум 10 участника!