Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hotel-club Informa
Хотел-клуб Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Обучение по безопасност и здраве при работа в туризма

  

 

                Център за професионално обучение

     

към БЦ Информа Интелект организира семинар

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ТУРИЗМА

(Туристически обекти - хотели, ресторанти, и др.)

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ И НАПИТКИ

 

07.06.2013г. - София, БЦ Информа Интелект ООД 

Лектор: Милена Александрова юрист, МЕДИАТОР

 

 

 

Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

 

 П Р О Г Р А М А

 

 

 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.
 2. Организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
 3. България и международните трудови отношения.
 4. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и връзките между тях и с външни органи и лица.
 5. Отговорност при нарушаване изискванията или неизпълнение на задълженията за здравословни и безопасни условия на труд.
 6. Инструктаж и обучение на работещите в областта на безопасността и здравето при работа изискванияза условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 7. Промени в основните нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Закона за здравословни и безопасни условия на труд, КТ). Нови нормативни актове.
 8. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 9. Поддръжка на оборудването, машините и работната среда.
 10. Закон за инспектиране на труда.
 11. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ задължения на работодателя и работещите.
 12. Стрес - здраве и безопасност на работното място. Тормоз на работното място - същност, последиции защита.
 13. Как да избегнем конфликтите с контролните органи. Мотивация.
 14. Минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства.
 15. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. Ръчна работа с тежести изисквания.
 16. Оценка на риска.
 17. МЕДИАЦИЯ - алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове.
 18. СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 2008 - 2012 година и Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 20072012 г.
 19. BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания. ILO - OSH Указания за системи за управление на безопасността и здравето при работа на Международната организация на труда.

 

На успешно издържалите изпита участници се издава Удостоверение от ЦПО към БЦ Информа Интелект ООД 

(Лицензия № 200912819 от НАПОО), валидно пред всички контролни органи.

 

 

 

Почивки:                                                            ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

10.30-11.00 ч. Кафе пауза

12.30-13.30 ч. Обедна почивка                         60 лв. (без ДДС)

15.00-15.30 ч. Кафе пауза                               

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

по банков път: Таксата за участие се превежда на БЦ Информа Интелект ООД: BIC: BPBIBGSF, банкова

сметка IBAN: BG27BPBI79401003115401, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница,

Булстат: BG 831065527, да се носи копие от платежния документ за преведена такса.

  

или в брой по време на регистрацията,  в деня на обучението.

 

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, тетрадка, химикалка,

кафе/чай в почивките, Удостоверение.

 

                                                                                                         E-mails: info@informaintellect.com  

ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                           ddochev@hotmail.com

БЦ Информа Интелект ООД, Тел: 02/862 91 76;                        Web: www.informaintellect.com         

  02/868 30 21;Тел.факс: 02/868 10 22

                                  

Обучението ще се проведе при минимум 15 участника!