Home За БЦ Информа Интелект Контакти

Hotel-club Informa
Хотел-клуб Информа
Курсове и Семинари
Издателска дейност
Бизнес проекти
Предстоящи обучения
Партньори
Реклама
Първоначално обучение Комитети и групи по условия на труд

 

                Център за професионално обучение

     към БЦ Информа Интелект организира семинар 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Учебна програма

за първоначално обучение Комитети и групи по условия на труд

 

Място на провеждане: София, ул.Проф.Г.Брадистилов 6

29 и 30.05.2013 г.,

Лектор: инж. юрист Димитър К. Димитров - Евроконсултант 

 

 

 

 

 

         1.  Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

         2.  Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;

         3.  Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

         4.  Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;

         5.  Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;

         6.  Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;

         7.  Социално партньорство;  права и задължения на представителите; работа в екип;  основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;

         8.  Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;

         9.  Специална закрила на някои категории работници;

       10.  Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

 

 

На успешно издържалите изпита участници се издава

Удостоверение от ЦПО към БЦ Информа Интелект ООД

 (Лицензия № 200912819 от НАПОО), валидно пред всички контролни органи.

 

 

 

 

 

 

                             Почивки:                                                          

                            10.30-11.00 ч. - Кафе пауза                                         ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

                            12.30-13.30 ч. - Обедна почивка                                 120 лв. (без ДДС)

                            15.00-15.30 ч. - Кафе пауза

 

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

по банков път:

Таксата за участие се превежда на БЦ Информа Интелект ООД: BIC: BPBIBGSF, банкова сметка IBAN: BG27BPBI79401003115401, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница, Булстат: BG 831065527, да се носи копие от платежния документ за преведена такса.

или в брой  по време на регистрацията,  в деня на обучението

 

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА: Участие в обучението, индивидуални консултации, тетрадка, химикалка, кафе/чай в почивките, Удостоверение.

 

 

ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:                                                        E-mails: info@informaintellect.com                

БЦ Информа Интелект ООД, Тел.факс: 02/868 10 22                                                                       ddochev@hotmail.com        

Тел.: 02/862 91 76;  868 30 21.                                                                                             WEB:  www.informaintellect.com

Обучението ще се проведе при минимум 15 участника!